Discover More

การบริการด้านการจัดการของบัญดารา

การบริการด้านการจัดการของบัญดารา: การจัดการอย่างเต็มรูปแบบ และการให้คำปรึกษา
เราให้การช่วยเหลือแม้เป็นประเด็นส่วนบุคคล ที่สามารถดำเนินการโดยที่ปรึกษาเพียงท่านเดียวได้ หรือถึงประเด็นที่ต้องใช้เวลาค่อนวัน โดยทีมงานของเราเป็นผู้ดำเนินการให้ ส่วนด้านการบริหารจัดการของ บัญดารา สามารถให้คำปรึกษาตามที่คุณต้องการอย่างผู้เชียวชาญ ในขอบเขตดังต่อไปนี้:

  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และคลับเอ็นเตอร์เทน
  • ศิลปะการประกอบอาหาร
  • การวางแนวคิดการให้บริการ
  • การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การจัดการเชิงวิศวกรรม และการช่าง
  • การทำแผนด้านการจัดการบริการ
  • การบริการทางการเงิน
  • แผนการขาย และการตลาด
  • การตรวจสอบ – การศึกษาวิเคราะห์การซื้อของนิรนาม (ลูกค้านิรนาม)

แผนการขาย และการตลาด
บัญดารากรุ๊ปได้สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การขาย และการตลาดที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม โดดเด่นก้าวไกลด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมานานด้านการออกแบบและกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของอสังหาริมทรัพย์และอาคาร บริษัทได้ริเริ่มขยายเป้าหมายด้านการให้บริการจัดการสำหรับโรงแรมคู่สัญญาในเร็วๆนี้