Discover More

การวางแนวคิดการจัดการ

ภายใต้ชื่อ บัญดารา เมนเนจเม้นท์ ในกลุ่มเองได้มีการทำงานร่วมกับโรงแรมขนาดย่อมถึงขนาดใหญ่ในการให้การสนับสนุนที่เหมาะสมและการปรับการจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ ในขณะเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการแบบประยุกต์ และยืดหยุ่นได้ช่วยให้คู่สัญญาของเรามีอิสระ และเป็นปัจเจกในการจัดการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกำหนดและปรับแต่งอสังหาริมทรัพย์และอาคาร